Vad kostar det?
Rättsskydd
I många tvister och ärenden ersätts ombudets kostnader genom rättsskyddet i hemförsäkringen. 
I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som kan variera mellan 75 000 och 250 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har. Självrisken är oftast 20 procent.

Rättshjälp
Den som saknar hemförsäkring har möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälp innebär att det allmänna helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst för att anlita advokat eller jurist. Klienten betalar en inkomstprövad rättshjälpsavgift mellan 2 och 40 procent.

Notarius Publicus
Priser på våra vanligaste tjänster (alla priser inkl. moms).
Legalisering av en namnteckning på ett dokument 600 kr (+ 400 kr för varje ytterligare underskrift)
Legalisering av en firmatecknares namn 800 kr
Kontroll av firmatecknares behörighet på ett dokument 800 kr
Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original) 600 kr
Levnadsintyg / Affidavit 600 kr
Apostille 800 kr
Redigering, upprättande och administration av dokument samt förrättningar utanför kontoret debiteras separat.
För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.
Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Om du har kommit fram till att du är konsument, att problemet rör en advokattjänst, att du skriftligen har klagat till din advokat och att någon lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, då bör du vara medveten om att det finns tvister som Konsumenttvistnämnden ändå inte prövar.
Nämnden kommer inte att pröva tvisten om:   
• du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten
• värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor
• värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor
• ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger
• ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund
• du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte gett in
• utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen
• tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt
• tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol.
Tvisten kommer heller inte att prövas om du inte betalar avgiften om 100 kronor eller om nämnden redan har prövat tvisten. 
Nämnden kommer heller inte att pröva tvister som redan är föremål för prövning hos advokatens försäkringsgivare.  
Konsumenttvistnämnden prövar inte tvist som har uppstått före den 11 januari 2016.
Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden:
Konsumenttvistnämnden, Box 27321, 10254 Stockholm. Tel: 08-459 03 00. www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Back to Top